Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Predávajúci je Josef Křižan, Brněnská Pole 1810/5, 66451 Šlapanice, IČ: 63447550, IČ DPH: CZ7108094301

 1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:
  - ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
  - ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, IČ DPH a miesto podnikania.

 2. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Pri platbe prevodom a PayPal odosielame tovar až po pripísaní čiastky na účet. Objednávky sú stornované, pokiaľ nie sú zaplatené do 5 pracovných dní (storno nie je oznamované). Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu dodania tovaru.

 3. Dodanie tovaru uskutočňujeme iba na Slovensko a to počas pracovných dní.

 4. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 5. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci v zásielke.

 6. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.

  V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú lieky a ostatné prípravky určené na užívanie spolu s tovarom osobnej hygieny klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

  Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť poštou, prípadne odovzdajte tovar osobne na adresu uvedenej v záložke "Kontakt" na týchto našich webových stránkach. Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.

  Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na uvedený bankový účet.

 7. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Tovar posielame z Českej republiky a sme česká firma, preto ak ste platcami DPH registrovaní na Slovensku, predáme Vám tovar za cenu bez DPH. V tomto prípade platíte DPH na Slovensku. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 8. Povinnosť spätného odberu spotrebiča nesie jeho dovozca do SR. Spotrebiče je po upotrebení možné bezplatne odovzdať na tzv. zbernom dvore, ktorých zoznam vedie obecný úrad v mieste Vášho bydliska.

 9. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

 10. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

  Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

  Tovar zasielame bežným balíkom, bez tepelnej izolácie, preto pri vonkajšej teplote nad 25 ° C nezaručujeme, že Vám čokoláda príde bez stôp poškodenia teplom (rozpustenie, sivý povrch ...). Zvážte prosím v tomto prípade či bude pre Vás takto poškodená čokoláda použiteľná. V opačnom prípade radšej objednávku odložte na vhodnejší počasie.

  Reklamácie poškodenia tovaru vyššou teplotou alebo mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 11. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

  Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

 12. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

  Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

  Prevádzkovateľ internetových stránok www.cokoladove-fontany.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 13. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientského centra v sekcii „Môj účet“.

 14. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 15. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.cokoladove-fontany.sk.

 16. Údaje o zložení, výživových hodnotách, alergénoch, dátume minimálnej trvanlivosti a ďalšie informácie o predávaných potraviách poskytneme mailom alebo telefonicky na vyžiadanie.

 17. Pokiaľ má kupujúci za to, že boli porušené niektoré jeho spotrebiteľské práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, a to na základe osobitného zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

 18. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 19. Ak je Kupujúci fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, kúpna zmluva a vzťahy s ňou súvisiace sa riadia českým právom v platnom znení. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť českým právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými českými súdmi.

 20. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 21. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú.v. EÚ L 165, 18.6.2013) je možné podať cez online platformu alternatívneho riešenia sporov http://ec.europa.eu/odr.

 22. Spôsoby platby: dobierka, vopred bankovým prevodom, online kartou, platobná brána Comgate.

 

Reklamačný poriadok

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
 2. „Predávajúci“ je Josef Křižan, Brněnská Pole 1810/5, 66451 Šlapanice, IČ: 63447550, IČ DPH: CZ7108094301
 3. „Kupujúci“ je:
  1. spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a
  2. fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
 4. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

Záručné podmienky

 1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
 3. Dĺžka záručnej doby pre Spotrebiteľa sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Dĺžka záručnej doby pre fyzickú a/alebo právnickú osobu – podnikateľa je 12 mesiacov.

  Reklamovaný tovar je doručovaný iba poštou, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

 4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Vybavenie reklamácie

 1. Reklamáciu uplatňuje Kupujúci (spotrebiteľ a/alebo právnická osoba – podnikateľ) odoslaním tovaru poštou ako "Balík na poštu" na adresu Josef Križan, Potočná 24, 909 01 Skalica.
 2. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
 3. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca - podľa odstavca 1. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.
 4. Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru.
 5. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 6. Tovar je potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru, musí byť dostatočne poistený (poistenie nie je dobierka, zásielky zaslané na dobierku nebudé prevzaté) a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 7. Reklamovaný tovar je doručovaný iba poštou na adresu uvedenej v záložke "Kontakt" na týchto našich webových stránkach, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od poštového doručovateľa.
 8. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
 9. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
 10. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:
  - porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú
  - použivanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru
 11. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

Tieto nákupné podmienky a reklamačný poriadok sú platné od 21.10.2013. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky a reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia.